Medatron - diabetologie

číslo 15 / březen 2000

obsah:

Interface - okénko do programu pumpy

Interface je zařízení, které po připojení k počítači umožňuje změnit parametry inzulínové pumpy,
které jsou nastaveny výrobcem, a také provádět podrobnou servisní kontrolu.

Co všechno lze měnit:

pumpa.jpg
 • Dobu, po kterou trvá dočasné zvýšení nebo dočasné snížení bazální dávky.
 • Krok bolusu, tj. množství inzulínu, které se nastavuje na jedno stisknutí bolusového tlačítka (od výrobce nastaveno po 0,5 jednotce).
  Např. u dětí lze tento krok změnit na 0,1 jednotky inzulínu. Změny lze provádět v rozsahu od 0,1 jednotky do 1,9 jednotky.
 • Rozložení bolusu. Bolus se nevydávkuje ihned, ale např. v průběhu 6, 12, 24 nebo 48 minut.
 • Bolusovou hranici, tj. maximální množství bolusového inzulínu, který může být vydávkován v určitém časovém intervalu. Lze použít opět u dětských pacientů.
 • Dobu trvání časové pojistky (ERROR 06), tj. časový interval, po jehož uplynutí se pumpa začne akusticky hlásit v případě, že během tohoto intervalu nebylo stisknuto žádné tlačítko. Možné nastavení je od 0 do 24 hodin.Toto hlášení lze také zcela vyřadit z provozu.
  Toto jsou nejčastěji používané změny parametrů pumpy.

Dále lze měnit:

Množství inzulínu potřebného k naplnění kanyly, krok bazální dávky, maximální hodinovou bazální dávku atd.
Je také možné zjistit přesný počet dní do konce životnosti pumpy.

Na přání uživatele lze jako zákaznický protokol ve firmě MEDATRON nechat vytisknout:

Seznam čtrnácti posledních událostí, které se s pumpou děly
(např. redukci bazální dávky, chybová hlášení, přechod do dalšího dne apod.)
Grafické znázornění bazálních dávek ve formě křivky
Všechna aktuální nastavení pumpy

Obsah

Léčba cukrovky ve starověku

Cukrovka bývá dnes řazena k tzv. civilizačním chorobám. Ve skutečnosti patří však mezi nejstarší nemoci,
které lidstvo zná. Mluvilo se o ní již ve starém Egyptě, Indii arabských zemích i v Číně. Za první písemnou zprávu o nemoci vyznačující se nadměrným močením bývá považován tzv. Ebersův papyrus z období kolem roku 1550 př.n.l. v Egyptě.
Jedná se o opis starší příručky egyptského praktického lékaře, který měl po překladu 108 stran rukopisu, z nichž necelá polovina je věnována právě popisu vnitřních chorob, tedy i cukrovce. O cukrovce se zde hovoří jako " o podivné nemoci,
při níž se maso a kosti ztrácejí do moči... Léčba je svízelná, nikdy nevede k vyléčení, ale pomáhá zmírnit trápení..."

V 6. st. př.n.l. byl v Indii sepsán velký lékařský souhrnný spis,nazvaný Sushruta - Samita, ve kterém je podán poměrně podrobný popis cukrovky, která je zde nazývána "madhumeda" (medová moč). Staří Indové znali již vcelku dobře průvodní znaky cukrovky, jakými jsou slabost svalů, velká žízeň a časté močení. Sushruta také uvádí souvislost cukrovky
s otylostí a hovoří o významu diety.

Z 5.-4. st. př.n.l. je nutno zmínit Hippokrata, řeckého lékaře a filozofa. Hippokrates přikládal při léčení různých chorob
velký význam také dietetickému léčení. Pozoruhodné ovšem je, že v jeho pracech není žádná zmínka o nemoci, která by připomínala diabetes.

Výraz diabetes (z řeckého diabaino - procházím) pro cukrovku poprvé zavedli Demetrois z Apamaie a Apolonius
z Memphisu ve 2. st. př.n.l.

Poněkud překvapivě chybí termín "diabetes" v díle a podrobných popisech chorob od Aurelia Cornelia Celsa.
Ten poměrně podrobně popisuje příznaky cukrovky i metody jejího léčení. Prohlašoval, že v případech, kdy moč přesahuje množství vypité tekutiny a bezbolestně odchází, hrozí nebezpečí a úbytě. V takových případech doporučoval cvičit a dostávat masáže, pokud možno na slunci nebo u ohně. Moč měla sklon být řídká, ale když zhoustla, měla se fyzická cvičení i masáže zintenzívnit. Doporučoval rovněž vyvarovat se všech léků, které normálně působily močopudně. Celsus také přisuzoval značnou důležitost snížení příjmu potravy a pití kyselého vína, ačkoliv obecně se pití nedoporučovalo. Celsus správně vytyčil dva z hlavních požadavků v moderním léčení diabetu - fyzické cvičení a vhodnou dietu.

Nejlepší popis klinických příznaků diabetu podal řecký lékař žijící v egyptské Alexandrii - Aretaios z Kappadokie. Studoval medicínu v Hyppokratově škole a mj. tvrdil. že sídlo a příčina nezkrotné žízně se nalézá v žaludku a že změny v ledvinách a močovém měchýři mají být považovány za doprovodné vedlejší jevy diabetu. Lékař se měl snažit ze všech sil zmírnit nesmírnou žízeň pacienta. Kvůli tomu měl být žaludek pročišťován pomocí spolehlivého projímadla a na oblast žaludku měly být přikládány teplé obklady z vonných bylin. Značnou důležitost přikládal také dietě.

Další význačnou osobností zmiňující se o cukrovce byl Řek Claduius Galénos -2.st.n.l. osobní lékař římského císaře Marka Aurélia. Galénos považoval cukrovku za velmi vzácnou nemoc, sám se přiznal, že za svůj život viděl pouze dva případy. Nazývá ji nemocí z žízně. Nejprve se totiž domníval, že , že tato podivná choroba je způsobena ledvinovými obtížemi,
neboť tento orgán vykazuje slabost podobnou střevní a žaludeční v případech obrovského hladu. Stal se tedy prvním,
který spojoval diabetes s orgánem, který vylučuje moč.

K jeho teorii, spojující příčinu diabetu s ledvinovými obtížemi, se obraceli lékaři na celém světě po staletí. Galénos také hojně používal dietu, léčebný tělocvik a hydroterapii.

Čínský lékař Čang-čong-Ting popsal ve 2.st.n.l. také chorobu s velkým močením a žízní, při níž moč chutná sladce.
Právě tento lékař jako první prováděl za pomocí bambusové rourky výplach střev. Typické příznaky cukrovky popisují také další čínští lékaři Tchang-Toung, "čísnký Hippokrates", Zhen Quan a Zhen Liyan. Hovoří o velké žízni, velkém množství moče medové barvy, vyhublosti na kost. Jimi doporučovaná léčba spočívala především v hladovce, tělesném pohybu a akupunktuře. Již tehdy upozorňovali, že jednou z hlavních příčin cukrovky je obezita.

 

J. Švejnoha: Vítězové nad cukrovkou, Běstvina 1998

Obsah

Jak postupovat při reklamaci

I při dodržování přísných pravidel při výrobě a opakovaném testování, jak se tomu např. děje u firmy Disetronic, může ojediněle dojít k situaci, že kvalita zboží neodpovídá požadovanému standardu.V takovémto případě,
pokud budete mít dojem, že se Vám dostal do rukou výrobek, který neodpovídá obvyklé kvalitě, postupujte prosím následovně:

Zboží k reklamaci za žádných okolností nevyhazujte, ale zašlete na naši adresu, pokud možno v originálním balení!
Pokud nebudete mít již originální balení k dispozici, pokuste se alespoň zjistit číslo šarže, které naleznete na krabičce
nebo na jiném kusu výrobku z totožného balení např. u kanyl. V případě reklamace baterií je také velmi důležité,
abyste baterie přelepili páskou či jinak od sebe oddělili, neboť by po vzájemném kontaktu kovových částí mohlo dojít ke zkratu.

Abychom mohli nekvalitní zboží reklamovat u výrobce, potřebujeme mít k dispozici nejen samotný výrobek, ale i další velmi stručné informace např. o délce používání výrobku či za jakých okolností k závadě došlo. Připojte prosto prosím k reklamovanému výrobku vždy lísteček se stručným popisem důvodu Vaší reklamace.

V případě Vašeho oprávněného nároku na reklamaci Vám rádi poskytneme za vadný výrobek náhradu.

Obsah

Koženková pouzdra končí

13.jpg Již v minulém čísle D-infa jsme Vás informovali, že výrobce inzulínových pump a veškerého příslušenství,
firma Disetronic, vyřadila ze svého sortimentu doplňků šedá koženková pouzdra.
Dnes musíme tuto informaci doplnit o sdělení,
že vyřazení ze sortimentu se týká i bílých koženkových pouzder.
Koženková pouzdra, bílá i šedá, není tedy již možné objednávat.

Tato pouzdra byla nahrazena pouzdry plastovými, která si můžete nechat předepsat na poukaz (kód ZP 07924),
a objednávat si je můžete v barvě bílé, červené a modré.

O této změně jsme byli informováni ze strany výrobce s okamžitou platností, proto se mohlo stát,
že jsme ze stávajících zásob nebyli schopni uspokojit Vaši poptávku.
Za tuto nepříjemnost se všem velmi omlouváme a věříme, že plastová pouzdra budou plnohodnotnou náhradou.

Obsah

Milí pumpáci,

obracíme se na Vás s žádostí o pomoc při získávání užitečných informací o oblíbenosti doplňkového sortimentu
k inzulínové pumpě, které nám můžete poskytnout jen vy, uživatelé inzulínové pumpy H-TRON/H-TRONplus.

Proto jsme pro Vás připravili stručný přehled doplňků, které by měly být z vaší strany hodnoceny.
Je nám jasné, že vzhledem k tomu, že ne všechny doplňky hradí pojišťovna a některé jsou cenově méně přístupné,
nemůžete všechny výrobky hodnotit na základě vlastní zkušenosti. V tomto případě se však pokuste
s pomocí brožurky alespoň teoreticky zhodnotit jejich použití, či alespoň prostřednictvím známky vyjádřit to,
jak je Vám výrobek sympatický.

pumpik.jpg Při svém hodnocení se tedy prosím pokuste oprostit od prodejní ceny výrobku a zvažujte především
jeho následující vlastnosti:

 • praktičnost použití
 • použitý materiál
 • výběr barev
 • technické zpracování

Použijte následující škálu:

    1 - výborný
    2 - dobrý
    3 - průměrný
    4 - nevyhovující

Své známky prosím vepište do předtištěných korespondenčních lístků a nezapomeňte připojit svou zpáteční adresu.
Všechny Vaše odpovědní lístky, které nám zašlete do 31.5.2000 budou slosovány.
A jaké ceny na Vás čekají při závěrečném slosování, které proběhne 1.června 2000 ?
Např. tričko s  kapsičkou, tričko Medatron, ledvinka, kšiltovka, zajímavá knížka apod.
Jména výherců budou opět zveřejněna v příštím vydání D-info.

Vyhrát může jen ten, kdo pošle svůj korespondenční lístek včas

Obsah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontakt

MEDATRON spol. s r.o.
Sirotkova 45
616 00 Brno
Tel.: +420 541 240 838
Fax.: +420 541 246 681
HOT LINE: +420 724 133 301
email: medatron@medatron.cz

Mapa stránek

DIA-info

Nová i stará vydání DIA-infa si můžete prohlédnout zde.

Sesterské firmy

alcina plantur alpecin linola

Partneři

www.diasport.cz DIASPORT

roche-diagnostics

diaktiv    diadeti   dítě s diabetem

OP LZZ